тоног төхөөрөмжийн машиныг хятадын гүн хөрсөөр хийх