нүүрсний бутлагчдыг хамгаалах урьдчилан сэргийлэх хуваарь