зөөврийн бутлуурын үйлдвэрлэлийн дундаж түвшинг доогуур түвшинд байна