нийт үйлдвэрлэлийн аргаар илрүүлэх тоног төхөөрөмж