барилга байгууламж нь америкийн объектыг ашигладаг