оху-ын нүүрсний олборлолтыг нарийвчлан шалгах хуудас